Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 18/8/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14/8/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19588

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 18-8-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για την
στέγαση του 3ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ναυπάκτου.
3. Διάθεση πίστωσης, έγκριση ανάθεσης της προμήθειας γάλακτος έτους 2017, του Δήμου Ναυπακτίας, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (57/2017 Μελέτης) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια γάλακτος έτους 2017, του Δήμου Ναυπακτίας.
5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την: προμήθεια γάλακτος έτους 2017, του Δήμου Ναυπακτίας.
6. Διάθεση πίστωσης, έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας, του Δήμου Ναυπακτίας, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (7/2017 Μελέτης) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, του Δήμου Ναυπακτίας.
8. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης