ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Μίσθωση απαραίτητου εξοπλισμού για την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και της έκθεσης ΝΟΣΤΟΣ

ΑΔΑ: 6ΑΨΕΩΚΓ-ΖΝΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.19610
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14-8-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την Μίσθωση απαραίτητου εξοπλισμού για την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και της έκθεσης ΝΟΣΤΟΣ (διαχωριστικά πάνελ, καρέκλες, γραφεία κλπ.),προϋπολογισμού 60.000,00€σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Οικονομικού έτους 2017 (ΚΩΔ: 71-6235.002), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.grκαι spanagiotopoulou@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
ΚωδικόςNUTS:GR 631
2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου:http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 70340000-6
4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας:GR 631
5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Μίσθωση απαραίτητου εξοπλισμού για την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και της έκθεσης ΝΟΣΤΟΣ (διαχωριστικά πάνελ, καρέκλες, γραφεία κλπ),προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
6. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες
7. Χρόνος μίσθωσης:
Ο καθαρός χρόνος μίσθωσης καθορίζεται από 5-10-2017 έως και 1-11-2017.
8.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, επί ποινή αποκλεισμού, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:
Α. Θα πρέπει να έχουν προηγούμενες συνεργασίες με Επιμελητήρια, Δήμους και άλλους φορείς που να αποδεικνύεται με συμβάσεις.
Β. Θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία στην Διοργάνωση Εκθέσεων τουλάχιστον 10 έτη (θα φαίνεται στην έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας).
Γ. Θα πρέπει να έχουν συνεργασία με τουλάχιστον έξι (6) Επιμελητήρια και φορείς τα τελευταία 3 χρόνια για διοργάνωση και κατασκευή Εκθέσεων καθώς και διοργάνωση και κατασκευή μίας (1) τουριστικής έκθεσης (θα φαίνεται στις συμβάσεις τις παραγράφου Α).
Δ. Θα ληφθούν υπόψη τυχόν προηγούμενες συνεργασίες με τον Δήμο Ναυπακτίας (θα φαίνεται στις συμβάσεις τις παραγράφου Α).
Ε. Θα δεσμεύονται, με υπεύθυνη δήλωση, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, δηλαδή από 5-10-2017 έως και 1-11-2017, θα παρίστανται οι ίδιοι στο χώρο της έκθεσης και της εμποροπανήγυρης και όχι αντιπρόσωποι αυτών και ότι θα διαθέτουν για το ίδιο χρονικό διάστημα Τεχνικό Ασφαλείας.
9.Παραλαβή προσφορών:
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο Ναυπακτίας στις 30/08/2017 ημέρα Τετάρτη, και ώρα από 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ.(λήξη) στην Διεύθυνση, Δήμος Ναυπακτίας, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Κοζώνη Ναύπακτος 30300 ενώπιον της επιτροπής, Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την συγκεκριμένη σύμβαση υπηρεσίας ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ναυπακτίας Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Κοζώνη Ναύπακτος 30300, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για την στέγαση του χώρου διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης και της έκθεσης ΝΟΣΤΟΣ», μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τηνλήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 71-6235.002του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2017 (Η υπ’ Αριθμ.305/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης)
13. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
14. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr

Κατεβάστε τα τεύχη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ