Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση των ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων των εργαζομένων του Δήμου Ναυπακτίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ:ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ. Παναγιωτοπούλου Σταυρούλα
Τηλ. 2634038298
Αριθ. Πρωτ. 19757/17-08-2017

ΠΡΟΣ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
&
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις ιατρικές εργαστηριακές εξετάσεις των εργαζομένων του Δήμου Ναυπακτίας

Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά και ανά ομάδες ειδικοτήτων στην Αριθμ. 4/2017 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις εργασίες ενδιαφέροντός σας μέχρι την 28/08/2017

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.819,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Ο Αντιδήμαρχος

Σύψας Ιωάννης