Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 29/8/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25/8/2017

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 29-8-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Εισήγηση για λήψη απόφασης Ο.Ε για το άγονο του διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση παραρτήματος ΚΑΠΗ στην περιοχή Ψανής της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου .
3. Άσκηση Αίτησης Ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της 169/2017 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τσέλιος Σπυρίδωνας