Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 30/8/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-8-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 20304

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»
Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 30-8-2017 και ώρα 18:30 μ.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/ Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος» του Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Καρακώστας).
2. Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης με ΔΕΥΑΝ για εκτέλεση έργων ύδρευσης – αποχέτευσης της πρότασης «Αστική Ανάπλαση εντός Ιστορικού Κέντρου Πόλεως Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας).
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).
4. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής κ. Σύψας).
5. Έγκριση κανονισμού για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της τουριστικής έκθεσης NOSTOS (εισηγητής κ Σύψας).
6. Έγκριση κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου (εισηγητής κ Σύψας).
7. Συγκρότηση επιτροπής εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Σύψας).
8. Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής έκθεσης «ΝΟSTOS». (εισηγητής κ. Σύψας).
9. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση τροποποίησης σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 377 Περιοχή Βαρναράχης –Γεωτρήσεων. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
10. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη σύνταξη περιβαλλοντικής και ακτομηχανικής μελέτης του Τουριστικού Λιμένα Ναυπάκτου εντός της Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Φράγκος).
11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ για την υπηρεσία Περιβάλλοντος). (εισηγητής κ. Φράγκος).
12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Φράγκος).
13. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (ΔΕ Οδηγού και ΥΕ εργατών στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής για το κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π. του Δήμου μας). (εισηγητής κ. Φράγκος).
14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ για το Τμήμα Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Φράγκος).
15. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ για το Τμήμα Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Φράγκος).
16. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγρ/σμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017. (εισηγητής κ. Φράγκος).
17. Αναμόρφωση της στοχοθεσίας, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου έως την 07/7/2017, ώστε να μην παρουσιάζονται αποκλίσεις σε σχέση με την εκτέλεση του Π/Υ. (εισηγητής κ. Φράγκος).
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου, με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργου 5). (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
19. Ανάθεση για την Αντικατάσταση Υποσταθμών και τοποθέτηση Μ/Σ τύπου compact στην πλατεία Παπαχαραλάμπους. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
20. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «Εσωτερική Οδοποιία ΔΕ Αποδοτίας (Τ.Κ. Κάτω Χώρας & Τ.Κ. Κρυονερίων)» (εισηγητής κ. Καρακώστας).
21. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην Δ.Ε. Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Οδικό Δίκτυο Τοπικών Κοινοτήτων Καταφυγίου, Κεντρικής, Αναβρυτής, Ασπριά, Τερψιθέας» (εισηγητής κ. Καρακώστας).
22. Έγκριση της επικαιροποιημένης αρ.18/2016 μελέτης της πράξης «Κατασκευή του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ναυπάκτου» του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
23. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση στεγάστρου για την έκθεση ιστορικού λεωφορείου (καρνάβαλος) σε κοινόχρηστο χώρο της ΤΚ. Α. Χώρας ΔΕ Αποδοτίας» (εισηγητής κ. Καρακώστας).
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού κτιρίου Ξενία». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) του συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Ελευθέριανης, Ποκίστας, Μηλιάς. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Μακύνειας» (εισηγητής κ. Καρακώστας).
28. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Λυγιά Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Καρακώστας).
29. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την στάθμευση σε εσοχές στον πυρήνα της κεντρικής περιοχής της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
30. Χαρακτηρισμός της οδού Αποκαύκου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
31. Κατανομή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους ΣΑΤΑ ποσό «45.731,30» για επισκευή – συντήρηση σχολικών κτηρίων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
32. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στη 2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου. (εισηγητής κ. Σύψας)
33. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, (αφορά Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Τ.Κ Χρυσόβου Ναυπακτίας). (εισηγητής κ. Σύψας).
34. Έγκριση υποβολής από το Δήμο μας αίτησης υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών στο Ν.4178/2013 διώροφου κτίσματος με ξύλινο στέγαστρο και πέτρινες μάνδρες που βρίσκεται στην Τ.Κ Μηλιάς ιδιοκτησίας Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν Αγίας Παρασκευής Τ.Κ Μηλιάς. (εισηγητής κ. Σύψας).
35. Έγκριση συνδιοργάνωσης μεταξύ Δήμου και του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων και Υπεραποστάσεων Ναυπάκτου LEPANTO για την πραγματοποίηση του 5ο Ορεινού αγώνα δρόμου «ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2017» που θα πραγματοποιηθεί στον Αγραπιδόκαμπο Αντιρρίου την 1η Οκτωβρίου 2017. (εισηγητής κ. Σύψας).
36. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. (εισηγητής κ. Σύψας).
37. Μηνιαία καταβολή Τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2017-2018. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
38. Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης Τ.Κ. Πλατάνου. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
39. Διοργάνωση εκδήλωσης για συλλογή σχολικού υλικού για ευπαθείς ομάδες. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.