Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 17-8-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 613 /2017

Θέμα: Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την αριθ.79/2017 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012, τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017, τεύχος Α΄) , σχετικά με την αντιμισθία που δικαιούνται οι αντιδήμαρχοι.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την αριθ. 79/2017 απόφασή μας, ως προς την παράγραφο που αναφέρεται στην αντιμισθία των Αντιδημάρχων και τροποποιούμενη η παράγραφος αυτή έχει ως εξής:

« Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν όλοι αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από τον Δήμο ».

Η παρούσα ισχύει από την 31-7-2017, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4483/2017.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος
Εσωτ. Διανομή :
– Γρ. Δημάρχου
– κ.κ. Αντιδημάρχους
– Δ/νσεις και Αυτοτελή
Τμήματα του Δήμου