Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 8/9/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος: 31 -08 -2017
Αριθ. Πρωτ: 888

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Λομβαρδέας Παναγιώτης
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Την Παρασκευή στις 08-09-2017 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διενέργεια υποβρύχιας αυτοψίας στην παραλία Γριμπόβου.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Αυθαίρετης κατάληψης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου (Το υπ΄ αριθμ. 2132.17/930/2017/21-07-2017 έγγραφο του Ά Λ/Τ Ναυπάκτου)
3. Συζήτηση και λήψη Απόφασης σχετικά με διαβίβαση καταγγελίας –παράβαση όρων παραχώρησης(Το υπ΄αρίθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΙΤ/274527/178203/2835 /11-08-2017 έγγραφο)
4. Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του υπ άρίθμ. πρωτ. 182122/2408-2017 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας –Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π. Πάτρας.
5. Ανάκληση της υπ αριθ. 75/23-05-2017 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ