Περίληψη Ανακοίνωσης για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

 

Κ Ε Δ Ν
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου,
Τ.Κ. 30020, Πλατανίτης Αντιρρίου
Πληρ. Πέτσας Κων/νος.
Τηλ. 2634 0 38111 Fax: 2634 0 38552
E-mail: dkeanafpaktias@gmail.com

Nαύπακτος 28 Αυγούστου 2017
Αριθμ. Πρωτ. 155

Περίληψη Ανακοίνωσης υπ΄αριθμ. 28/27-07-2017
για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιοι)
για την υλοποίηση ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας (Κ.Ε.Δ.Ν.)

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη εκτάκτου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού –διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της Επιχείρησης για το τρέχον σχολικό έτος, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων ωρομισθίων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα – κριτήρια καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης μέχρι και 31/8/2018 τεσσάρων (4) Δάσκαλων Π.Ε., τριών (3) Γυμναστών Π.Έ, τεσσάρων (4) Νηπιαγωγών Π.Ε.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες του Δήμου Ναυπακτίας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΚΕΔΝ, στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας ( Δ/νση Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου Πλατανίτης Αντιρρίου Τηλ. 2634 0 38111 Fax: 2634 0 38552 ), καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Κονίδας Παναγιώτης