Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Κοζώνη
Πληροφορίες: Χριστογιάννης Δημ.
Τηλ.2634038290
FAX: 2364021933

Ναύπακτος 05/09/2017
Αριθ. Πρωτ. 21280

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.

Το είδος της προμήθειας αναφέρεται στην Αριθμ. 38/2017 Τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική και τεχνική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 08/09/2017

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Κατεβάστε τη σχετική μελέτη.
Ο Αντιδήμαρχος

Σύψας Ιωάννης