ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης νερού στα δίκτυα ύδρευσης των Δ.Ε. Ναυπάκτου, Χάλκειας και Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας”

 

Α.Δ.Α : 62ΠΧΟΕΔΚ-4ΔΔ

logo deyanΝομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος Ναυπακτίας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης &
Αποχέτευσης Ναυπακτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)
Τεχνική Υπηρεσία
Πλατεία Ησίοδου 5 Κεφαλόβρυσο
Ναύπακτος – 30 300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634027727 FAX: 2634023987
Κωδικός NUTS: EL631

Ναύπακτος :8-9-2017
Αρ. Πρωτ.: 983

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτων Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Nαυπακτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)
Δ/νση: Πλατεία Ησιόδου 5, Ναύπακτος, ΤΚ 30300
Τηλ. : 2634027727
Fax : 2634023987
E-mail: deyan@hol.gr
Κωδικός NUTS: EL631
2. Παραλαβή τευχών: Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑN από ώρα 09:00 έως 13:00, αρμόδια υπάλληλος Κουβέλη Γεωργία.
3. Κωδικός CPV: 32441100-7, 32441200-8
4. Έργο: Η ΔΕΥΑΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης νερού στα δίκτυα ύδρευσης των Δ.Ε. Ναυπάκτου, Χάλκειας και Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.182.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
5. Αντικείμενο της προμήθειας: Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση χρήσης /λειτουργίας και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού, όπως περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.
6. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
7. Σύστημα δημοπράτησης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά (αρ. 86 , Ν. 4412/2016).
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για όλα τα δημοπρατούμενα είδη εξοπλισμού. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντα Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
8. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
11. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/10/2017 και ώρα 12:00. Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 20/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
12. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (35.200,00€) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ. Η χρονική ισχύ της εγγύησης συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να έχει τουλάχιστον (30) τριάντα ημέρες μετά το χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.
13. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/ εγκατάστασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (15 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος)
14. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία: προδικαστική προσφυγή μπορεί να ασκηθεί ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα (Βιβλίο IV ν 4412/16).
15. Δημοσιεύσεις: Ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8/9/17 ημέρα Παρασκευή.

Κατεβάστε τα τεύχη του Διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ

Κοτρωνιάς Θωμάς