Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 22/9/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143 ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 18-9-2017
Αριθ. Πρωτ.: 100

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος 30300
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 22-9-2017 και ώρα 20:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:20803/14-9-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτελούμενου έργου με τίτλο «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου» στην προέκταση της οδού Αριστοτέλους».
2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:18649/23-8-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ονομασία Οδού».
3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:20980/1-9-2017 εισήγηση του Αυτοτελούς τμήματος Αδειοδοτήσεων με θέμα «Κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου της αποθανόντος αδειούχου Αναπήρου Πολέμου Κυρίτση Θεόδωρου του Γεωργίου, στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας.
4. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:21071/4-9-2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ναυπακτίας».

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος