ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 21/9/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21-9-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 22835

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 21-9-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Μίσθωση απαραίτητου εξοπλισμού για την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και της έκθεσης ΝΟΣΤΟΣ (διαχωριστικά πάνελ, καρέκλες, γραφεία κλπ) (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 19610/14-8-2017 (17PROCO01819566)
2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για την στέγαση του χώρου διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης και της έκθεσης ΝΟΣΤΟΣ (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 19611/14-8-2017 (17PROC001820286)
Τα θέματα είναι κατεπείγοντα για την άμεση υπογραφή της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης