ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 06/9/2017
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.21302
ΑΡ. ΜΕΛ: 2/2017

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 223.165,20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη προσφορά, με συμπλήρωση τιμολογίου και με έκπτωση επί της εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών (επί τιμοκαταλόγου), για την εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» και χαμηλότερης τιμής για την« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού223.165,20€(Διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η παρούσα προμήθεια είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα στους κωδικούς Κ.Α 10-6263 10-6671.002 15-6263 20-6263 20-6671.002 30-6263 30-6264 30-6672.001 35-6263 70-6263.001 70-6263.002 70-6671.002 70-6671.003.
Το αντικείμενό της και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ.02/2017 μελέτη Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος (Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών), στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ http://www.nafpaktos.gr. Οι ημερομηνίες δημοσίευσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ (ΛΗΞΗ)
Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ 08-09-2017

ΩΡΑ:08:00π.μ.

30-9-2017

ΩΡΑ24:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.4412/2016.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην παρούσα και απευθύνονται προς το Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Ο Δήμος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Λόγω της φύσης των εργασιών μπορούν να υποβληθούν ξεχωριστές και μεμονωμένες προσφορές, τόσο ως προς τη συντήρηση για κάθε ομάδα οχημάτων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, όσο και για την προμήθεια των ελαστικών.

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ
1 ΟΜΑΔΑ 10: Διοικητικές υπηρεσίες 4.032,25€ 967,75€ 5.000,00€
2 ΟΜΑΔΑ 15: Υπηρεσία πολιτισμού 2.419,35€ 580,65€ 3.000,00€
3 ΟΜΑΔΑ 20: Καθαριότητα- Ηλεκτροφωτισμός 38.709,67€ 9.290,33€ 48.000,00€
4 ΟΜΑΔΑ 30: Τεχνική Υπηρεσία 60.887,09€ 14.112,91€ 75.500,00€
5 ΟΜΑΔΑ 35: Υπηρεσία πρασίνου 1.612,90€ 387,10€ 2.000,00€
6 ΟΜΑΔΑ 70: Λοιπές Υπηρεσίες 24.274,19€ 5.825,81€ 30.100,00€
7 ΟΜΑΔΑ Α : Ελαστικά 48.036,45€ 11.528,75€ 59.565,20€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 179.971,90€ 42.693,30€ 223.165,20€

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., για το σύνολο των ομάδων ειδών της προμήθειας. Για συμμετέχοντες σε λιγότερες ομάδες, το ποσό υπολογίζεται ανάλογα.
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.nafpaktos.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας (οδός Κοζώνη τηλ. επικοινωνίας 2634038290) μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ