ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ναυπακτίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Κοζώνη
Πληροφορίες: Χριστογιάννης Δημ.
Τηλ.2634038290
FAX: 2364021933

Ναύπακτος 26/09/2017
Αριθ. Πρωτ: 23343

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ναυπακτίας.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την Αριθμ. 74/2017 Τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου του Δήμου Ναυπακτίας.
Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι και την 29/09/2017.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας και την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 9 της συγγραφής υποχρεώσεων, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Κατεβάστε την σχετική τεχνική περιγραφή.

Ο Αντιδήμαρχος

Σύψας Ιωάννης