Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 10/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 6/10/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 24572

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 10-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ».
3. Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015».
4. Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» .
5. Ορισμός υπολόγου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή Ταχυδρομικών Τελών.
6. Ανάκληση της παραγράφου 3 του αποφασιστικού της αριθ. 320/2017 απόφασης, και λήψη εκ νέου απόφασης, μόνο ως προς το μέρος του καθορισμού των όρων της διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας της λειτουργίας του συστήματος ανακύκλωσης (μπλέ κάδοι) του Συνδέσμου διαχ. στερεών αποβλήτων 1ης ΓΕ Ν Αιτ/νίας.
7. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά υπαλλήλων για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
8. Έγκριση 1oυ Πρακτικού του διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης