ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου: Διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση στεγάστρου για την έκθεση ιστορικού λεωφορείου (καρνάβαλος) σε κοινόχρηστο χώρο της ΤΚ. Α. Χώρας ΔΕ Αποδοτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ναύπακτος 10 /10 / 2017
Αριθμ. Πρωτ. : 25088

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(του άρθρου 117 του Ν.4412/2016)
του Έργου:
«Διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση στεγάστρου για την έκθεση ιστορικού λεωφορείου (καρνάβαλος) σε κοινόχρηστο χώρο της ΤΚ. Α. Χώρας ΔΕ Αποδοτίας»

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση στεγάστρου για την έκθεση ιστορικού λεωφορείου (καρνάβαλος) σε κοινόχρηστο χώρο της ΤΚ. Α. Χώρας ΔΕ Αποδοτίας» , προϋπολογισμού 28.913,12€ χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 36.500,00€ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 361 /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 182/2016 (ΦΕΚ 4269/Τεύχος Β΄/30-12-2016) απόφαση της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας :
Αναθέτουσα αρχή : Ο Δήμος Ναυπακτίας
Είδος αναθέτουσας αρχής : Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
Οδός : Ιλάρχου Τζαβέλλα 37
Ταχυδρομικός Κώδικας : 30300
Τηλ. : 26343-60414
Telefax : 26343-60430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα : http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : EL 631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα :
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης του έργου από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ναυπακτίας – Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300, Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο στις 01/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. καταβάλλοντας την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) Ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης παραπάνω δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, εκτός του έντυπου οικονομικής προσφοράς που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναυπάκτος, Τ.Κ. 30300, (Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430).
3. Κωδικός CPV :45260000-7
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : EL 631
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :
Το εν λόγω έργο «Διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση στεγάστρου για την έκθεση ιστορικού λεωφορείου (καρνάβαλος) σε κοινόχρηστο χώρο της ΤΚ. Α. Χώρας ΔΕ Αποδοτίας»
είναι έργο οδοποιίας και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικότερα στην τεχνική περιγραφή της
υπ’ αριθμ. 18/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω :
Την κατασκευή στεγάστρου στην πλατεία του χωριού, δυτικά του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας. Η χρήση του στεγάστρου θα είναι αυτή της μόνιμης έκθεσης του ιστορικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ Αιτ/νίας που πραγματοποίησε επί σειρά δεκαετιών τη συγκοινωνιακή σύνδεση του χωριού με τη Ναύπακτο και πολλά άλλα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας.
Για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση στεγάστρου για την έκθεση ιστορικού λεωφορείου (καρνάβαλος) σε κοινόχρηστο χώρο της ΤΚ. Α. Χώρας ΔΕ Αποδοτίας», έχει συνταχθεί Αρχιτεκτονική και Στατική Μελέτη
«Διαμόρφωσης χώρου για την τοποθέτηση στεγάστρου για την έκθεση ιστορικού λεωφορείου (καρνάβαλος) σε κοινόχρηστο χώρο της ΤΚ. Α. Χώρας ΔΕ Αποδοτίας».
Η αρχιτεκτονική μελέτη έχει εγκριθεί από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή με το 9ο /2016 /01-07-2016 πρακτικό συνεδρίασης.
Οι επιλογές σχεδιασμού περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Μεταλλικό σκελετό για το στέγαστρο με νέες κολόνες, μεταλλικές, οι οποίες θα στηρίζουν στέγη με ξύλινο εμφανή σκελετό και κεραμίδια. Ο μεταλλικός σκελετός θα έχει το απαραίτητο ύψος για να μπορεί να φιλοξενεί από κάτω το λεωφορείο, το οποίο έχει σεβαστό ύψος άνω των τριών μέτρων μαζί με τη σχάρα.
2. Θεμελίωση από εμφανές σκυρόδεμα, η οποία θα εκτείνεται υπόγεια κατά ογδόντα εκατοστά για να συνδεθεί με το υπάρχον τοιχίο της πέργκολας και υπέργεια θα είναι ταυτόχρονα καθίσματα – περιμετρικό παγκάκι για επισκέπτες. Το τοιχίο αυτό λόγω βάρους θα υποβοηθά το στέγαστρο στατικά κυρίως στην περίπτωση ανέμων και τα μεταλλικά στοιχεία του από τυχόν συγκρούσεις με οχήματα στο χώρο.
3. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τις ελάχιστες δυνατές καθαιρέσεις, εκσκαφές και κατεδαφίσεις στην πλατεία για να μην χρειαστούν επισκευές στο χώρο πέραν της κατασκευής του στεγάστρου.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε Τριάντα έξι Χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (36.500,00) και αναλύεται σε :
Εργασίες Προϋπολογισμού 21.306,64
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 3.835,20
Σύνολο 1 : 25.141,84
Απρόβλεπτα (%) 15,00% 3.771,28
Σύνολο 2 : 28.913,12
Ποσό για αναθεωρήσεις 522,36
Σύνολο 3 : 29.435,48
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 7.064,52
Γενικό Σύνολο : 36.500,00
6. Εναλλακτικές προσφορές :
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ή για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ως εγγεγραμμένα στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που πληρούν τις προυποθέσεις των άρθρων 105 και 106 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) τα οποία ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Εγγυητική συμμετοχής :
Για την συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
9. Παραλαβή προσφορών :
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας δηλαδή στην οδό Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Νομού Αιτωλ/νίας στις 02/11/ 2017 ημέρα Πέμπτη ., ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 π.μ. ενώ ώρα λήξης παράδοσης προσφορών 10:00 π. μ.. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) (κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών) του Ν.4412/2016 και σε έντυπο που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών :
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου :
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
13. Χρηματοδότηση :
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7311.013 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2017. Σχετικές η υπ’ αριθμόν 330/05-09-2017 (ΑΔΑ :66ΓΧΩΚΓ-Κ4Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-1101/Αρ.Πρ.21429/06-09-2017 (ΑΔΑ:6ΙΦ9ΩΚΓ-ΑΨΑ).
14. Ενστάσεις : Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού :
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.
16. Δημοσιεύσεις :
Το κείμενο της παρούσας περίληψης διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος