ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
«ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ»

Κλεπά 19 -10-2017
Α.Π.: 5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Η Επιτροπή χορήγησης γαμήλιων βοηθημάτων του Κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ» θα χορηγήσει με επιλογή γαμήλιο βοήθημα σε 10 άπορες κοπέλες που τέλεσαν τον πρώτο γάμο τους τα έτη από 2011 μέχρι και το έτος 2015 και σε 2 άπορες κοπέλες που τέλεσαν τον πρώτο γάμο τους το έτος 2016 με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να έχουν καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Κλεπάς Ναυπακτίας της ιδίων, ή του ενός εκ των γονιών τους, ή του ενός εκ των παππού – γιαγιάς
• Να έχουν τελέσει τον πρώτο γάμο τους τα έτη από 2011 μέχρι 2015 και 2016
• Να έχουν απορία – οικονομική αδυναμία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με Α.Π 4/ 19 – 10- 2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν:
1) Πιστοποιητικό γέννησης
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο. Προκειμένου για ανιόντες (παππούδες ή γιαγιάδες) ονομαστικό πιστοποιητικό που να φαίνεται η συγγένεια του ενδιαφερομένου/νης
3) Πιστοποιητικό γάμου
4) Εκκαθαριστικό Φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους, της ιδίας και των γονέων καθώς επίσης και δηλώσεις Ε9
5) Κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση
Για τα έτη 2011 μέχρι 2015 το ποσόν του βοηθήματος ορίζεται σε 2.000,00 € για κάθε κοπέλα και κατά έτος θα επιλεχθούν (2) κοπέλες.
Για το έτος 2016 το ποσόν του βοηθήματος ορίζεται σε 2.500,00 € για κάθε κοπέλα και κατά έτος θα επιλεχθούν (2) κοπέλες.
Οι αιτήσεις, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι 12-12-2017, στην υπάλληλο του τμήματος Εσόδων του Δήμου Ναυπακτίας, Κανέλλου Αθηνά, Πάροδος Κοζώνη Ναύπακτος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου Ναυπακτίας Κανέλλου Αθηνά, στο τηλέφωνο 26340-38548.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΪΝΗΣ