ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 19/10/2017
Αριθ. Πρωτ: 25901

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμος Ναυπακτίας, δύναται να προβεί στην απευθείας μίσθωση ακινήτου, (κτιρίου), προκειμένου να στεγαστεί το παράρτημα ΚΑΠΗ στην περιοχή Ψανής της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τουλάχιστον τρία (3) έτη με δικαίωμα ανανέωσης.
Το προσφερόμενο ακίνητο, (κτίριο), θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου, και συγκεκριμένα εντός των οδών «Εθνικής Αντιστάσεως – Θέρμου – Σοϊδά – Ναυμαχίας » και να έχει στεγασμένη επιφάνεια από 180 έως 250 τ.μ.
Επιπλέον, για την καλύτερη λειτουργία των δομών πρέπει να λειτουργούν και πρόσθετοι χώροι όπως: Χώροι WC δύο (2) ανδρών – γυναικών, Χώρος WC για ΑΜΕΑ, Χώρος κουζίνας – Χώρος για γραφείο, Χώρος για αποθήκη – βοηθητικός χώρος. Η θέση του ακινήτου να είναι εύκολα προσπελάσιμη και να είναι ισόγεια. Αναλυτικά όλα τα άρθρα της με αριθ. πρωτ. 14920/19-06-2017 διακήρυξης δημοπρασίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.
Οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες θα παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Πάρ. Κοζώνη, Ναύπακτος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες η στο τηλέφωνο 26340-38544.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ