Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 24/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110-109
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20-10-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 26002

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 24-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
3. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο οδοποιία παράκαμψης της οδού πρόσβασης στην Τ.Κ. Σκάλας».
4. Άσκηση, ή, μη ενδίκων μέσων κατά της Α 89/2017 Απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
5. Άσκηση, ή, μη ενδίκων μέσων κατά της Α 1587/2017 Απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.
6. Άσκηση, ή, μη ενδίκων μέσων κατά της Α 379/2017 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης