Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφερομένων, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος προικοδότησης, για τα έτη από 2011 μέχρι 2015 και 2016 από το ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΠΟ 2011 μέχρι 2015 και 2016.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση: Πάροδος κοζώνη Ναύπακτος 19-10-2017
Τ. Κ. : 30300 Ναύπακτος Αριθμ. Πρωτ.:4
Αρμόδιος : Αθηνά Κανέλλου
Τηλέφωνο : 2634-0-38548

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφερομένων, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος προικοδότησης, για τα έτη από 2011 μέχρι 2015 και 2016.

Η Επιτροπή χορήγησης γαμήλιων βοηθημάτων του Κληροδοτήματος με την επωνυμία <<ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ>> που ορίσθηκε με την υπ΄αριθμ 485/3-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες άπορες, που τέλεσαν τον πρώτο γάμο τους τα έτη από 2011 μέχρι 2015 και 2016 να υποβάλλουν αιτήσεις με αντίστοιχα δικαιολογητικά για την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος προικοδότησης.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Κλεπάς Ναυπακτίας της ιδίας, ή του ενός εκ των γονιών της, ή του ενός εκ των παππού – γιαγιάς.
• Τέλεση πρώτου γάμου τα έτη από 2011 μέχρι 2015 και 2016.
• Απορία – οικονομική αδυναμία. Ειδικότερα για τον χαρακτηρισμό της απορίας θα ισχύσουν τα παρακάτω:
Α) Πρώτη επιλογή με τα παρακάτω εισοδηματικά όρια:

Τύπος νοικοκυριού Περίοδος 2011 μέχρι και 2015 2016 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μονοπρόσωπα νοικοκυριά 6.000,00 € 4.000,00 €
Νοικοκυριά με 2 ενήλικες 7.200,00 € 6.000,00 €
Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος 1.200,00 € 600,00 €

Τεκμαρτά όρια αυτά που ισχύουν σήμερα ήτοι 12.000,00€ για 1 άτομο, 16.000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 2.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.
Β) Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποψηφίων τα όρια αυξάνονται ως ακολούθως:

Τύπος νοικοκυριού Περίοδος 2011 μέχρι και 2015 2016 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μονοπρόσωπα νοικοκυριά 8.000,00 € 7.000,00 €
Νοικοκυριά με 2 ενήλικες 10.000,00 € 9.000,00 €
Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος 1.200,00 € 800,00 €

Τεκμαρτά όρια 15.000,00 € για 1 άτομο, 20.0000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 5.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.

Γ) Σε περίπτωση που και πάλι δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποψηφίων τα όρια αυξάνονται ως ακολούθως:

Τύπος νοικοκυριού Περίοδος 2011 μέχρι και 2015 2016 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μονοπρόσωπα νοικοκυριά 15.000,00 € 15.000,00 €
Νοικοκυριά με 2 ενήλικες 18.000,00 € 18.000,00 €
Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος 1.200,00 € 1.200,00 €

Τεκμαρτά όρια 25.000,00 € για 1 άτομο, 30.0000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 5.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.
Τα όρια της Γ επιλογής είναι και ανώτερα όρια πάνω από τα οποία δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση υποψηφιότητας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Πιστοποιητικό γέννησης.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο. Προκειμένου για ανιόντες (παππούδες ή γιαγιάδες) ονομαστικό πιστοποιητικό που να φαίνεται η συγγένεια του ενδιαφερομένου / νης.
3) Πιστοποιητικό γάμου.
4) Εκκαθαριστικό Φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους, της ιδίας και των γονέων καθώς επίσης και δηλώσεις Ε9.
5) Κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αφού γίνει η αξιολόγηση των υποψήφιων, αποδεδειγμένα απόρων κοριτσιών, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή για κάθε έτος ξεχωριστά, για την επιλογή δύο (2) κοριτσιών. Αν υπάρχει κοπέλα με επώνυμο ΓΡΑΒΒΑΝΗ η επιτροπή έχει την ευχέρεια να την επιλέξει κατά προτεραιότητα χωρίς την διαδικασία της κλήρωσης.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΠΟΣΟΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Για την πρώτη πενταετία 2011-2015 θα επιλεχθούν 2 κοπέλες για κάθε χρόνο και το ποσόν του βοηθήματος θα ανέλθει στα δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €) για κάθε κοπέλα.
Για το 2016 θα επιλεχθούν 2 κοπέλες και το ποσόν του βοηθήματος θα ανέλθει στα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €) για κάθε κοπέλα.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι 12-12-2017, στην Γραμματέα του Κληροδοτήματος, κα Αθηνά Κανέλλου, (τηλέφωνο 26340-38548), στον Δήμο Ναυπακτίας, στην Ναύπακτο, οδός Πάροδος Κοζώνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ
Περίληψη της παραπάνω πρόσκλησης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της πρώην τοπικής Κοινότητας Κλεπάς, στους λειτουργούντες ιερούς Ναούς της Κλεπάς, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπακτίας, στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος στον Δήμο Ναυπακτίας και θα δημοσιευθεί μία (1) φορά, σε μία τοπική εφημερίδα και επειδή είναι η πρώτη φορά θα δημοσιευθεί μία (1) φορά σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Επίσης θα ενημερωθούν έγκαιρα και εγγράφως αντιπροσωπευτικοί Σύλλογοι ή Φορείς της περιοχής που δραστηριοποιούνται εκτός περιοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Κληροδοτήματος στον Δήμο Ναυπακτίας, Πάροδος Κοζώνη, αρμόδιος κα, Αθηνά Κανέλλου τηλέφωνο 26340-38548 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΪΝΗΣ