ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το τεχνικό προσωπικό του Δήμου Ναυπακτίας

ΑΔΑ: 94Η5ΩΚΓ-ΜΜ8
17PROC002146947 2017-10-25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ. 26463
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-10-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το τεχνικό προσωπικό του Δήμου Ναυπακτίας, προϋπολογισμού 35.459,29€, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Οικονομικού έτους 2017 (ΚΩΔ: Κ.Α 15-6061.001 20-6061.001, 30-6061.002, 35-6063.002 και 70-6061.001), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Προϋπολογισμού 35.459,29 Ευρώ (με Φ.Π.Α24%),
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.gr και spanagiotopoulou@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
ΚωδικόςNUTS: 631
2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 18100000-0 «Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα», CPV:18200000-1 «Εξωτερικά ενδύματα», CPV 18400000-3 «Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης», CPV : 18800000-7 «Υποδήματα», CPV : 35100000-5 «Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας»
4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: 631
5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το τεχνικό προσωπικό του Δήμου Ναυπακτίας προϋπολογισμού δαπάνης 35.459,29 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
6. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες
7. Χρόνος παράδοσης
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης – συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ .
8.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ( φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους της παρούσης), που δραστηριοποιούνται με το αντικείμενο της προμήθειας.
9.Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 09 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 09:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-6061.001 20-6061.001, 30-6061.002, 35-6063.002 και 70-6061.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2017 (Η υπ’ Αριθμ. 392/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης)
13. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
14. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στον τοπικό τύπο, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπακτίας και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ