ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΔΑ: ΨΣΤΦΩΚΓ-ΛΝΡ
17PROC002184100 2017-11-02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 31/10/2017
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 26766

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 57/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια Γάλακτος Έτους 2017» προϋπολογισμού δαπάνης 33.866,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2017, Κ.Α 15-6061.002, 20-6061.002, 35-6063.001 και 70-6061.002.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS:GR 631

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός : CPV:15511000-3 «Γάλα»

4. Κωδ. NUTS: κύριου τόπου παράδοσης προμήθειας της υπηρεσίας: GR 631

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Προμήθεια «Προμήθεια Γαλακτος Έτους 2017» προϋπολογισμού δαπάνης 33.866,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.

6. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες

7. Χρόνος παράδοσης
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης – συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο Δήμο Ναυπακτίας σε χώρο που θα υποδειχθεί από αυτήν (την υπηρεσία).

8.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α) Έλληνες Πολίτες
Β ) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Δ) Συνεταιρισμοί
9.Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 17η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ.), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 24/11/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι μήνες (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α 15-6061.002, 20-6061.002, 35-6063.001 και 70-6061.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2017 (Η υπ’ Αριθμ. 310/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης).

13. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον τοπικό τύπο και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ