Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 15/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10/11/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 27631

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 15-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Έγκριση το από 07-11-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ ».
3. Έγκριση του από 02-11-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ) ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΚ. Α. ΧΩΡΑΣ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ»
4. Έγκριση των προσκομισθέντων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ‘’Τεχνικός Σύμβουλος ΕΕΛ Ναυπάκτου’’.
5. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Παπαϊωάννου Ειρήνης.
6. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Λαλοπούλου Βασιλική.
7. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καραγεώργου Παρασκευής.
8. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βελαώρα Νικολάου.
9. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αναγνωστόπουλου Δημητρίου.
10. Έγκριση το από 10-11-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
11. Έγκριση το από 24-10-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015 ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης