Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 21/11/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 17/11/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 28242

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 21-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών για την υπηρεσία: «Αμοιβές Τεχνικού ασφαλείας ετών 2017-2018».
3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών για την υπηρεσία: «Αμοιβές Ιατρού εργασίας ετών 2017-2018».
4. Έγκριση των προσκομισθέντων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης για το έργο: ‘’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ’’.
5. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Δασική μελέτη του έργου «Χάραξη – διαμόρφωση πεζοπορικής διαδρομής Μονοπατιού Εξοδιτών Μεσολογγίου στο τμήμα Γέφυρα Αρτοτίβας – Αχλαδόκαστρο – Πλάτανος»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης