ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 23/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-11-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 28634

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 23-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση η μη ρύθμισης οφειλής του οφειλέτη Καραγεώργου Παναγιώτη του Πολυκάρπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω του ότι στις 30-11-2017 λήγει η προθεσμία ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/2017 .

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης