Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 13/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8-12-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 30088

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Αντιρρίου
5. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ Μηλιάς

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 13-12-2017 και ώρα 17:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση επί αιτήματος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών και Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας και Δωρίδας σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις από το δήμο Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Σύψας)
2. Αίτημα Δήμου Αρτέων για λήψη απόφασης για την συγκρότηση ενός κοινού μετώπου των περιοχών που διέρχεται η Ιόνια οδός για την επιβολή χαμηλού τέλους διέλευσης στα διόδια της Ιόνιας οδού και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. (εισηγητής κ. δήμαρχος)
3. Αύξηση ωραρίου απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου μας Αορίστου Χρόνου, Κλάδου Υ.Ε. Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων (μερικής απασχόλησης). (εισηγητής κ. Φράγκος)
4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (έκτακτων αναγκών) στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Φράγκος)
5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (έκτακτων αναγκών) των ορεινών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας Αποδοτίας και Πλατάνου-ανάκληση της αρ.480/2017 ομοίας απόφασης Δ.Σ (εισηγητής κ. Φράγκος)
6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2017-2018 (εισηγητής κ. Φράγκος)
7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του Δασαρχείου Ναυπάκτου «Ανάθεση μικροεργολαβιών και παραλαβής των έργων αυτών» για τη διετία 2018-2019. (εισηγητής κ. Φράγκος)
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του Δασαρχείου Ναυπάκτου «Διεξαγωγής δημοπρασιών ενοικίασης του αποκλειστικού δικαιώματος της κάρπωσης των μη εκμεταλλευομένων με αυτεπιστασία δημοσίων δασών» για τη διετία 2018-2019. (εισηγητής κ. Φράγκος)
9. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑΝ (εισηγητής κ. Σμπούκη)
10. Έγκριση απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής Εκτίμησης άρθρου 186 § 5 Ν.3463/2006 για τον καθορισμό του τιμήματος για την απευθείας αγορά ακινήτου στο ΟΤ 258 (θέση «Στενό», ή, «Αλωνάκι») για διαπλάτυνση οδών του Σχεδίου Πόλης (Εισηγητής κ Καρακώστας)
11. Ανάκληση της 425/2017 Απόφασης δημοτικού συμβουλίου και λήψη εκ νέου απόφασης για την εξέταση αιτήματος ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος για παραχώρηση ακινήτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Περίστας Δ.Ε. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
13. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Οδοποιία πρόσβασης στα κτίρια Στέγες του συλλόγου Α.Μ.Ε.Α Αλκυόνη». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού στη θέση Λογγούλα στην Άνω Καλαβρούζα Δ.Ε. Χάλκειας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής- προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Αντιρρίου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
16. Παράταση συνολικής προθεσμίας του 1ου υποέργου «Χάραξη – δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στην Ορεινή Ναυπακτία» της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
17. Παράταση συνολικής προθεσμίας του 2ου υποέργου «Διαμόρφωση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στην Δυτική Ναυπακτία» της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
18. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Λυγιά Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
19. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, σε φορείς – συλλόγους – Σωματεία – κατανομή ωρών – όροι λειτουργίας – καταβολή αντιτίμου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
20. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου & Λυκείου Ναυπάκτου, σε φορείς – συλλόγους – Σωματεία – κατανομή ωρών – όροι λειτουργίας – καταβολή αντιτίμου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
21. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου (εισηγητής κ. Καρακώστας)
22. Κατάταξη όλων των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Ναυπακτίας σε ομάδες, βάση των κριτηρίων που τίθενται στο Άρθρο 56Α του Ν.4479/2017. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
23. Αποδοχή – Κατανομή ποσού 62.730,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
24. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου «Αναπλάσεις και οδοποιία Δ.Ε. Ναυπάκτου πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για την στέγαση του χώρου διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης και της έκθεσης Νόστος» (εισηγητής κ. Σύψας)
27. Έγκριση προβολής της ορεινής Ναυπακτίας στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ionian Channel. (εισηγητής κ. Σύψας)
28. Επιχορήγηση Συλλόγου ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ » ΑΛΚΥΟΝΗ» για κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε αθλητικούς αγώνες του αθλητή της Εθνικής Ελλάδος Para – Taekwonto ΑμεΑ Παναγιωτόπουλου Βασιλείου. (εισηγητής κ. Σύψας)
29. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ. Σύψας)
30. Απόδοση μισθωμάτων στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου. (εισηγητής κ. Σύψας)
31. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου 2017. (εισηγητής κ. Σύψας)
32. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (με παιγνιόχαρτα) ενός (1) ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού εντός του Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας κ. Φούντα Παναγιώτη του Νικολάου. (εισηγητής κ. Σύψας)
33. Τροποποίηση της 350/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση υποβολής από το Δήμο μας αίτησης υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών στο Ν.4495/2017. (εισηγητής κ. Σύψας)
34. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Γαλατά. (εισηγητής κ.Κοτσανάς)
35. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην ΤΚ Περιθώρι (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
36. Έγκριση εγγραφών νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
37. Συνδιοργάνωση δράσης «Οικοθέατρο 2017» με τη ΜΚΟ «Πράσινο + Μπλε». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
38. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης- Πιστοποίησης και παραλαβής των παραδοτέων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο.ΣΥ.Ν.
Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.