Προγραμματισμός αθλητικών δραστηριοτήτων για το έτος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ NAΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ& ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Π.Ε.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΠΑ-ΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
T.K. 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Πληροφορίες:KΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΗ-Λ.:2634361223
Fax:2634361221
E-mail:vaskiritsis64@yahoo.gr

Ναύπακτος 14 /11 / 2017

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες διανομής

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Αντιδήμαρχο κ. Σύψα Ιωάννη

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός αθλητικών δραστηριοτήτων για το έτος 2018.

Στα πλαίσια της επιτυχημένης πορείας των αθλητικών εκδηλώσεων τρέχοντος έτους και την καλή συνεργασία μεταξύ Δήμου – αθλητικών Συλλόγων – Σωμα-τείων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ευελπιστούμε στην συμμετοχή σας να συσταθεί ένα νέο καλεντάρι αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2018 πιο δυναμι-κό και προσδόκιμο στις απαιτήσεις του Δήμου μας και της κοινωνίας.
Για το λόγο αυτό:
Οι αθλητικοί σύλλογοι – σωματεία και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ναυπακτίας, παρακαλούνται να μας γνωστοποιήσουν εγγράφως τις προτάσεις τους με αίτημα, ήτοι:
1. Αίτημα, με τις δραστηριότητες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το έτος 2018, οι αθλητικοί σύλλογοι και σωματεία που επιθυμούν επιχορήγηση από το Δήμο.
2. Αίτημα, με τις προτάσεις τους για τους αθλητικούς αγώνες που θα πραγμα-τοποιήσουν σε συνεργασία με τον Δήμο (συνδιοργάνωση) για το έτος 2018, οι Φο-ρείς – Σωματεία – Σύλλογοι & Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις που δραστηριοποι-ούνται εντός & εκτός Δήμου μας.

Οι προτάσεις (αίτημα) να είναι τεκμηριωμένες με κατά προσέγγιση προϋπολογισμό εξόδων της εκδήλωσης, ημερομηνία και χώρου διεξαγωγής.

Οι Φορείς – αθλητικοί Σύλλογοι και Σωματεία παρακαλούνται να υποβάλλουν τα αιτήματα μέχρι 29/12/2017 (καταληκτική ημερομηνία), ώστε να γίνει ο προγραμματισμός από τον Δήμο .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα Αθλητικά Σωματεία και οι Σύλλογοι που επιχορηγούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης , καθώς και τα Σωματεία που συμμετέχουν σε συνδιοργα-νώσεις με τον Δήμο, υποχρεούνται να υποβάλλουν σύμφωνα με τα άρθρα 41 του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ. 52 Α΄) και 10 Β΄του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ. 112 Α΄) τα κάτωθι δικαι-ολογητικά προκειμένου να επιχορηγηθούν από τον Δήμο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
 Αίτηση του Συλλόγου προς το Δημοτικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει τις εκδη-λώσεις στις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολι-κής οικονομικής δραστηριότητας για το επόμενο έτος ( Άρθρο 7 παρ. 2 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959)
 Καταστατικό με πρόσφατη θεώρηση &΄ βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικεί-ου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων. (Άρθρο 61,78 και 83 του Αστικού Κώδικα) και δεν έχει τροποποιηθεί .

 Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ , (σύστασης σε σώμα).

 Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ (Περί έγκρισης του αιτήματος που περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις στις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευό-μενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών

1) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τα δικαιολογητικά για έγκριση της συνδιοργάνωσης με τον Δήμο από τους διάφο-ρους φορείς που πρέπει να υποβληθούν στη Δ/νση Αλληλεγγύης & Κοιν. Υποθέ-σεων – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας, είναι:

 Αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα.
 Προϋπολογισμός δαπανών εκδήλωσης
 Πρακτικό Φορέα – Σωματείου – Συλλόγου «περί έγκρισης πραγ-ματοποίησης εκδήλωσης – προϋπ/σμό εκδήλωσης- ημερομηνία εκ-δήλωσης»
 Καταστατικό με πρόσφατη θεώρηση &΄ βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικείου περί καταχώρησης στο Βιβλίο Σωματείων, και δεν έχει τροποποιηθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟ-ΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕ-ΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.
 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής επιχορήγησης
 Γραμμάτιο είσπραξης.(Δεν προβλέπεται η θεώρηση των γραμματίων είσπραξης για τα αθλητικά σωματεία – άρθρο 6 του Ν. 2725/1999)
 Φωτοτυπία της εγγραφής της επιχορήγησης από το βιβλίο εσόδων –εξόδων του συλλόγου.
 Πρακτικό Δ.Σ περί εξουσιοδότησης σε μέλος για την είσπραξη της επιχορήγη-σης , αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.
 Υποβολή απολογισμού της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ‘η χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθη-κε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος( Άρθρο 41 του ν. 4129/13) στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς επιχορήγησης αφού αυτοί δεν ταυτίζο-νται και στο ελεγκτικό συνέδριο, με το πέρας διμήνου από την λήξη του οικονο-μικού έτους. Χωρίς την υποβολή από τους επιχορηγούμενους φορείς των στοι-χείων, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε καμία απολύτως επιχορήγηση ή και χρηματοδότηση.
 Επιπλέον με το άρθρο 10 Β ν. 3861/10 υποχρεούνται οι φορείς που επιχορη-γούνται κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των 3.000,00€ συνολικά ετησίως να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμμα-τος ΔΙΑΥΓΕΙΑ απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης. Η παράλειψη της δημο-σίευσης των ανωτέρω συνεπάγεται και τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση.
 Τιμολόγια για τα ποσά που κατέβαλε ο φορέας για δαπάνες της εκδήλωσης (παραστατικα δαπανών).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αποδέκτες διανομής:
1. Π.Α.Σ Ναυπάκτου-(ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ- Αθλητικό Σωματείο)-Δ/νση Καφενείο-πλατεία Φαρμάκη)Υπεύθυνος Τσουκαλάς Ντίνος-6944869722
2. Α.Ο Χάλκειας (Αθλητικό Σωματείο-Δ/νση Τρίκορφο Δ.Ε Χάλκειας) Υπεύθυνος Δελημάρης Αντώνης τηλ. 6977593483
3. Α.Ο Λυγιάς (Αθλητικό Σωματείο-Δ/νση Παπαγεωργίου 3 Ψανή)Υπεύθυνος Δημητρόπουλος Φώτης – 6947125599
4. Α.Ε Παλαιοπαναγιάς(Αθλητικό Σωματείο-Δ/νση Παλαιοπαναγιά ) Υπεύθυνος Παπαδόπουλος Δήμος-6973326683
5. Α.Ο Ατρόμητος Αντιρρίου(Αθλητικό Σωματείο- Δ/νση Αντίρριο) Υπεύθυνος Αλεξόπουλος Γιάννης-6951952818
6.ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣΝΑΥΠΑΚΤΟΥ(ΟΜΟΝΟΙΑ) (Αθλητικό Σωματείο-Δ/νση Τζαβέλα 30, Πλατεία Αγίου Δημητρίου) Υπεύθυνος Μακρής Τριαντ -2634028680)
7. Α.Σ.Ο.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ( Ο ΕΠΑΧΤΟΣ) (Αθλητικό Σωματείο-Δ/νση Δημοκρατίας 14)Υπεύθυνος Νά-κης Παν. 6945273071
8. ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΤΕΝΝΙΣ(Αθλητικό Σωματείο-Δ/νση Ανθοπωλεί-ο)Υπεύθυνος (Κορομπέλης Γεώργιος – τηλ. 2634026433)
9. ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ(Αθλητικό Σωματείο- Δ/νση Γ΄Εργατικές κατοικίες Ν/κτου) Υπεύθυνος (Πα-νουργιάς Ιωάννης ) τηλ. 6947040338
10. Π.Α.Σ Ναυπάκτου ((Αθλητικό σωματείο – Δ/νση Καπορδέλη 20) Υπεύθυνος Ράμμου Φωτεινή – τηλ. 6973329272 – 2634026198
11. Αθλητικός Γυμναστικός Όμιλος Ναυπάκτου ( Αθλητικό Σωματείο – Δ/νση Ι. Γιακουμή 3 ) Υπεύθυ-νος Παππάς Αποστόλης
12. ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ναυπάκτου (Αθλητικό Σωματείο- Δ/νση Ναύπακτος ) Υπεύθυνος κ. Δρόσος & Βίτσας Αντώνιος ) τηλ. 6942845009 & 6947040338
13. Πανεπιστήμιο Πατρών (7ος Ποδηλατικός αγώνας « Η γέφυρα μας ενώνει»
14. Ορειβατικός Σύλλογος Ναυπάκτου
15. Σύλλογος δρομέων , μαραθονοδρόμων και υπεραποστάσεων «LEPANTO RUNNERS»Yπεύθυνος Γεωργικόπουλος Παναγιώτης – ( Αμφίσσης 37- Ναύπακτος) τηλ. 6972029278
16. Σύλλογος δρομέων & περιπατητών στο « Πάρκο της Αγυάς»
17. ΣΥ.Φ.Α.Γ.Ε (Αγώνας δρόμου και ορεινής ποδηλασίας στο Γαλατά) Υπεύθυνος Μακρυγιάννης Χρή-στος – 2106613120
18. Βike Expert (Aγίου Ιωάννου Θεολόγου 31 – Γέρακας Αττικής – Τ.Κ 15344)
19. Σκοπευτικός Σύλλογος Ναυπάκτου.
20. Μ.Κ.Ο ΠΡΑΣΙΝΟ + ΜΠΛΕ (Μεναίχμου 1-3 – Ψανή Ναύπακτος)
21. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣ. ΟΛΥΜΠΙΟΙ (ΔΟΛΙΧΟΣ- διεθνής Αγώνας δρόμου )
22. ΑΗΕPA ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ( Ιλ. Τζαβέλλα 30- Πλατεία Αγίου Δημητρίου – Ναύπακτος)
23. ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – Α.Ο ΑΙΑΝΤΑΣ ( Ελευθερίας 17- Ναύπακτος)
24. ΚΟΙ.Σ.ΕΠ (Προβάλλω τη Ναυπακτία) Αντωνόπουλος Δημήτρης – κιν. 6973349576
25. ‘’ΑΓΕΛΑΟΣ’’ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Κων. Βέρρη – Λαγκαδούλα – Ναύπακτος – κιν. 6979983098).