Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 18/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14/12/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 30613

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 18-12-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015 και ειδικά του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ,ΑΣΠΡΙΑ,ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ».
3. Διαγραφή υποχρεώσεων (τιμολογίων) παρελθόντων οικονομικών ετών.
4. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ναυπακτίας και του Νομικού Προσώπου του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου», έτους 2018.
Α)«Έγκρισης-Ψήφισης Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικονομικού έτους 2018 και Β) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, οικ. έτους 2018».
5. Απαλλαγή υπολόγου.
6. Τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 σύμφωνα με την γνώμη του παρατηρητηρίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης