ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 19/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19-12-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:31122

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 19-12-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση Δαπανών και Διάθεση πιστώσεων.
2. Ανάκληση της 404/2017 Απόφασης ΟΕ και λήψη εκ νέου Έγκριση Δαπανών και Διάθεση πιστώσεων.
3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ατομικών μέσων προστασίας (Αριθμ. Διακήρυξης 26463/25-10-2017 – 17PROC002146947).
Το 1ο και το 2ο θέμα είναι κατεπείγον για την άμεση διάθεση των πιστώσεων και το 3ο θέμα είναι κατεπείγον για την άμεση προμήθεια Ατομικών μέσων προστασίας.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης