Έκδοση ψηφιακής υπογραφής στους υπαλλήλους του Δήμου Ναυπακτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ιλ. Τζαβέλλα 37
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Τ.κ. 303 00
Τηλ.: 26343 60102
FAX: 26343 60116
e-mail: info@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 21 -12-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Έκδοση ψηφιακής υπογραφής στους υπαλλήλους του Δήμου Ναυπακτίας

Ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής για 90 πιστοποιημένους υπαλλήλους του Δήμου Ναυπακτίας. Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή. Ακόμη έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια. Βασιζόμενη σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη.
Το βασικό πλεονέκτημα της ψηφιακής υπογραφής είναι πως μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphones, ipad, iphone), χωρίς τη διαρκή φύλαξη. Η ψηφιακή υπογραφή είναι υποχρεωτική για συμμετοχές σε διαγωνισμούς δημοσίου που πραγματοποιούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).
Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Αντώνης Φράγκος μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στον Δήμο Ναυπακτίας η έκδοση ψηφιακών υπογραφών για τους υπαλλήλους του Δήμου μας αποτελεί το επόμενο βήμα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.