Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 29/1/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-1-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1936

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 29-1-2018, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τελική υπόδειξη νέας θέσης του υπό μετατόπιση περιπτέρου της αδειούχου Θύματος Πολέμου κ.Ράϊκου Φωτεινής, χας Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα αρ.25.
2. Ανάκληση ή μη της υπ’αριθ.34779/2015/10-03-2016 απόφασης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στον εσωτερικό χώρου του Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας κ.ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ, που βρίσκεται στην πλατεία Κεφαλοβρύσου στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Ανάκληση της υπ’αριθ.7368/27-2-1995 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ–ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας κ.ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ, και σφράγιση καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία Κεφαλοβρύσου στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης