Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 7/2/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2/2/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 2455

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 7-2-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ασφάλισης οχημάτων».
3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ασφάλισης οχημάτων».
4. Διάθεση πίστωσης, έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Ασφάλισης οχημάτων» με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (2/2018) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
5. Ορισμός υπολόγου & έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
6. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 30/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» έτος 2018 και κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 101.399,43 €.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης