Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 12/01/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 07-02-2018
Αριθ. Πρωτ. 62

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Λομβαρδέας Παναγιώτης α/α
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Δευτέρα 12-02-2018 και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
2. Έγκριση δαπανών και Δέσμευση πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών επί των διαδικασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθρ. 221»
4. «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων»
5. «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθρ. 221»
6. «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθρ. 221»
7. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή μικρών έργων –εργασιών συντήρησης έως 5.869,40 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 & 20 του ΠΔ 171/87 τα οποία δεν έχουν καταργηθεί ρητά από τον νέο νόμο 4412/2016 και εξακολουθούν να ισχύουν.
8. Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης ΄Δ Τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικ. έτους 2017.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μεταξά Κωνσταντίνα του Διονυσίου για παραχώρηση χώρου 100 τ.μ. επί της παραλίας Ψανής και συγκεκριμένα απέναντι από το 3ο Γυμνάσιο –Λύκειο για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών (carousel &τρένο) και για την χρονική περίοδο από 23-03-2018 έως 16-04-2018.
10. Ορισµός Υπευθύνων Λογαριασμού για το χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. έργο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου με τίτλο: «Αποκατάσταση παραλιακών Υφιστάμενων κρηπιδωμάτων ΤΚ Αντιρρίου Δ.Ε. Αντιρρίου»
11. Λήψη Απόφασης περί έγκρισης της υπ΄ αρίθμ 2/2018 μελέτης περί «Προμήθειας πλωτών προβλητών» και άμεσης διενέργειας Πρόχειρου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την « προμήθεια πλωτών προβλητών» για εποχική χρήση έτους 2018.
12. Συζήτηση για ανάθεση εργασιών καθαρισμού –απομάκρυνσης φερτών υλικών από το λιμένα Ναυπάκτου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ