ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-αγρού που βρίσκεται στην Τ.Κ Γαλατά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληροφ.: Δημήτριος Ραυτόπουλος
Ταχ. δ/νση: Πάροδος Κοζώνη
Τ.Κ. 303 00 Ναύπακτος
Τηλ.: 26340-38544

Ναύπακτος 07/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2739

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α/30.03.1981)
2) Το Ν.3852/2010
3) Το Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ. άρθρο 195
4) Την αριθ. 551/27-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του ακινήτου.
5) Την αριθ. 17/30-11-2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Γαλατά.
6) Την αριθ. 09/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου-αγρού έκτασης 39,332 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση Καπνόριζες της Τ.Κ Γαλατά και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η εν λόγω δημοτική έκταση, δημοπρατείται, αφού δεν είναι απαραίτητη για την κτηνοτροφία.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή με προφορικές προσφορές θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου (Κεντρικό Δημαρχείο-Ισόγεια αίθουσα) ενώπιον της Οικονομικής επιτροπής, την 20ην του μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 έως 14:00 μ.μ. και θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Γαλατά και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, ήτοι από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ορίζει κατώτατο όριο μισθώματος το ποσό των 50,00 ευρώ ανά στρέμμα για κάθε έτος.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες κάτοικοι του Δήμου μας. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους Δημότες, ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους. Αν και στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Για να γίνει κάθε ενδιαφερόμενος δεκτός ως υποψήφιος μισθωτής και να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή δημοπρασίας, (Οικονομική Επιτροπή) εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία , ήτοι 10% του ελάχιστου ορίου εκκίνησης (39,332 στρέμματα Χ 50,00€/ανά στρέμμα = 1.966,60 ευρώ), ήτοι 196,66 ευρώ . Η καταβολή της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να γίνει με κατάθεση στην επιτροπή δημοπρασίας, γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή δια εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, αναγνωριζόμενων για εγγυοδοσίες για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, η οποία αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια ποσού ίσου με το ανώτερο ποσοστό επί του μισθώματος όμως που επιτεύχθηκε.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου επί των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητού του, ενεχόμενων και των δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης όμοιας.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτιστεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον μισθωτή εξ ολοκλήρου στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, ήτοι το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου κάθε έτους, στο Ταμείο του Δήμου.
Αν το μίσθωμα δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα γίνεται έξωση του μισθωτή και ξαναγίνεται η δημοπρασία. Αν προκύψει λιγότερη διαφορά μισθώματος αυτή καταλογίζεται σε βάρος του μισθωτή που προέκυψε από την πρώτη δημοπρασία.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Επίσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην Οικονομική Επιτροπή κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας Δημοτική Ενημερότητα ότι δεν οφείλει οφειλές προς το Δήμο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Το υπό μίσθωση αγροτεμάχιο θα παραδοθεί στο μισθωτή σε όποια κατάσταση είναι και βρίσκεται.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μίσθιου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να καλλιεργήσει οπωσδήποτε την μισθωμένη έκταση και δεν επιτρέπεται η αγρανάπαυση περισσότερο από ένα χρόνο και με οποιαδήποτε καλλιέργεια θέλει αυτός. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα του εδάφους του μίσθιου και για την γενική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα και που για αυτή την κατάσταση πρέπει να λάβει γνώση ο μισθωτής πριν την δημοπρασία και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Τα δύο τελευταία χρόνια της σύμβασης δεν επιτρέπεται η πολυετής καλλιέργεια.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μίσθιου από το μισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Τα έσοδα από την εκμίσθωση της εν λόγω δημοτικής έκτασης θα αποδοθούν στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή, προκειμένου να διατεθούν στο Δημοτικό Σχολείο Γαλατά.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας, Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Πάροδος Α. Κοζώνη, 303 00 Ναύπακτος, ή στο τηλέφωνο 26340-38548 & 38544.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος