Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 20/2/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16/2/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3390

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 20-2-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Συγκρότηση κατά το αρ. 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Αναθέσεως έργων προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
3. Συγκρότηση κατά το αρ. 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Αναθέσεως μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης