Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 27/2/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/2/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:3797

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 27-2-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Κατασκευή Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου».
3. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.
4. Έγκριση δαπάνης και τη ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών ετών 2018-2019».
5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης