Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 2/3/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26-2-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4020

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Μετά την ματαίωση της κατά την 26-2-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.:3739/22-2-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 2-3-2018, και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης που περιέχεται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.

• Ανάκληση άδειας – διακοπή λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» του κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη που βρίσκεται επί της οδού Ναυμαχίας 5 στη Ναύπακτο & σφράγιση αυτού λόγω έλλειψης άδειας δόμησης.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης