Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 6/3/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2/3/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4491

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 6-3-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ναυπακτίας (Αριθμ. Διακήρυξης 18PROCOO2660512/13-2-2018)».
3. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την υπηρεσία ‘Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν.Αιτωλ/νιας (ΧΥΤΑ Ναυπάκτου)’.
4. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Κατασκευή Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου».
5. Ορισμός επιτροπής ηλεκτρονικής κλήρωσης επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έτος 2018.
6. Κατάρτιση Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8 (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
7. Ορισμός χρηστών Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).
8. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για το έτος 2018.
9. Άσκηση αγωγής κατά Ιωάννη Αθανασίου Καγκάνη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης