ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δείτε τον σχετικό πίνακα των μελών εδώ