Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου : Κατασκευή του Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
Ταχ. Δ/νση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχ. Κώδικας : 30300 Ναύπακτος
Πληροφορίες : Παπαϊωάννου Ειρήνη
Τηλ./Fax : 2634 360425
2634 360430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ναύπακτος 16-03-2018
Αριθ. Πρωτ. : 5375

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου

Έργο: «Κατασκευή του Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου »
προϋπολογισμού 1.626.000 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό διαγωνισμό) για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή του Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου » προϋπολογισμού 1.626.000,00 € (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 2ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και για στην 1ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.. ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ
Το έργο θα εκτελεστεί στην ΤΚ Λυγιά της Δ.Ε Ναυπάκτου του Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Κέστος Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Εσωτερική Διανομή:
• Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Παπαϊωάννου Ε.– Φ.Ε.
• Χ.Α.