Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 21/3/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16/3/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:5358

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 21-3-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Διάθεση πίστωσης, έγκριση ανάθεσης εκτέλεση της υπηρεσίας Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε Ναυπάκτου – Αντιρρίου – Χάλκειας – Αποδοτίας – Πυλήνης και Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (15/2018) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε Ναυπάκτου – Αντιρρίου – Χάλκειας –Αποδοτίας – Πυλήνης και Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας».
4. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός κοιμητηρίων Δ.Ε Ναυπάκτου-Αντιρρίου – Χάλκειας – Αποδοτίας – Πυλήνης και Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας».
5. Αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης του Franco Murer.
6. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός (Γρηγορίου Λόη).
7. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός ( Λουκά Πλούμη).
8. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός (Αναγνωστοπούλου Μ. – Ζησιμόπουλος Θ. Ο.Ε)
9. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός ( Γερ. Αποστολάτου).
10. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός ( Χρήστου Μίχα).
11. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός (Αριστείδη Μήτρου).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης