ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Καθαρισμός Κοιμητηρίων, Κοινοχρήστων Χώρων, Εδαφικών εκτάσεων για Πυροπροστασία Δ.Ε Ναυπάκτου

ΑΔΑ: 9ΨΗΚΩΚΓ-63Φ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Καθαρισμός Κοιμητηρίων, Κοινοχρήστων Χώρων, Εδαφικών εκτάσεων για Πυροπροστασία Δ.Ε Ναυπάκτου.

Αρ. Πρωτ.: 6730/4-4-2018
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Καθαρισμό κοιμητηρίων, κοινοχρήστων χώρων και εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2018. (KΑ 45-6262.001, 35-6262.005, 70.01-6262.008)

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS:EL 631

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός : CPV: 90910000-9, 90910000-9, 45343100-4
4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας της υπηρεσίας:EL 631

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Καθαρισμός κοιμητηρίων, κοινοχρήστων χώρων και εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας, προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

6. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες

7. Χρόνος εκτέλεσης έργου
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/12/2018.

8.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α) Έλληνες Πολίτες
Β ) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Δ) Συνεταιρισμοί
9.Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 19η Απριλίου 2018. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού

10. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. .

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τους (KΑ 45-6262.001, 35-6262.005, 70.01-6262.008) του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2018 ( Η υπ’ Αριθμ.91/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης)

13. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στον τύπο, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ