Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 13/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13/4/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7099

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 13-4-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός κοιμητηρίων, κοινοχρήστων χώρων και εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία από χόρτα με χρήση πεζού χειριστή Βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος για την Δ.Ε Πυλήνης» του Δήμου Ναυπακτίας.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης