Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 7/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 3-5-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8367

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 7-5-2018, και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την υλοποίηση της συνδιοργάνωσης (2) Διεθνών Αγώνων Ορεινής ποδηλασίας mtd cross country c2 XCO UCI 19 & 20 Μαΐου 2018 με τίτλο “ 2nd & 3rd Lepanto cross country UCI XCO C2 “ στην πόλη της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Σύψας).
2. Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του ΥΠ.ΕΣ με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ». (εισηγητής κ. Δήμαρχος).
3. Αποδοχή συμμετοχής, έγκρισης υποβολής αιτήματος πρότασης ένταξης και αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 205.000,00 ευρώ για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ναυπακτίας» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 7244/13-3-2018 Πρόκλησης ΙΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» του άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Αποδοχή συμμετοχής, έγκρισης υποβολής αιτήματος πρότασης ένταξης και αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 113.900,00 ευρώ για την «Επισκευή, συντήρηση και λοιπές δράσεις στα σχολικά κτίρια & αύλειους χώρους του Δήμου Ναυπακτίας» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5133/23-02-2018 Πρόκλησης ΙΙ με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» του άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
6. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ευθυμίου Πλαστήρα 6 στη Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).
8. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας).
9. Έγκριση της απόφασης με αριθμό 2/2018 της Επιτροπής υλοποίησης σκοπού του Κληρ/τος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ» με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση βοηθήματος σπουδών για τα έτη 2011-2015 και 2016». (εισηγητής κ. Σύψας).
10. Έγκριση της απόφασης με αριθμό 3/2018 της Επιτροπής υλοποίησης σκοπού του Κληρ/τος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ» με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προικοδοτήσεις έτους 2017». (εισηγητής κ. Σύψας).
11. Έγκριση αιτήματος ΜΚΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ + ΜΠΛΕ» συνδιοργάνωσης (2) Διεθνών Αγώνων Ορεινής ποδηλασίας mtd cross country c2 XCO UCI 19 & 20 Μαΐου 2018 με τίτλο “ 2nd & 3rd Lepanto cross country UCI XCO C2 “ Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης.» (εισηγητής κ. Σύψας).
12. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Τερψιθέας. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
13. Έγκριση διοργάνωσης εκδρομής του ΚΑΠΗ στην Πάτμο – έγκριση δαπάνης. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
14. Διοργάνωση 9ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ (ΔΙ.ΧΟ.ΦΕ.Ν). (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
15. Διοργάνωση Γιορτής Κερασιού στον Παλαιόπυργο ΔΕ Πυλήνης. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.