Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 15/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11/5/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8963

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 15-5-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
3. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου».
4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για το υποέργου 3 «Ψηφιακές Διαδρομές στην Ιστορία».
5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το υποέργου 3 «Ψηφιακές Διαδρομές στην Ιστορία».
6. Διάθεση πίστωσης, έγκριση ανάθεσης για το υποέργου 3 «Ψηφιακές Διαδρομές στην Ιστορία», με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (25/2018) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης