Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 5/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1/6/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10508

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 5-6-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΟΥ».
3. Κατάργηση δίκης σε συνέχεια της 60/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου.
4. Κατάργηση δίκης σε συνέχεια της 1344/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών.
5. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της 62/2018 Πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Εξωδικαστικός συμβιβασμός με Ν. Παπακώστα.
7. Συνέχιση δίκης- Επαναφορά δια κλήσεως έφεσης των Αθ. και Δ. Ροντήρη κατά του Δήμου Ναυπακτίας.
8. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης
9. Νομική εκπροσώπηση υπαλλήλου μας την Τετάρτη 6-6-2018.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης