Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 8/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8/6/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11022

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 12-6-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στην ΠΕΟ 48η».
3. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Αναπλάσεις και οδοποιία Δ.Ε. Ναυπάκτου πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου».
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση προσφυγής ή μη στην Επιτ. άρθ. 152 Ν.3463/06 κατά της υπ’ αρ. 66865,83108,83119/14-5-2018 απόφασης Συντονιστή Απ/νης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου.
5. Έγκριση δαπάνης.
6. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης