Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22/6/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 12080

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 26-6-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Αναπλάσεις και Οδοποιία Δ.Ε. Ναυπάκτου πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου».
3. Έγκριση του από 30-05-2018 πρακτικού (1ο Πρακτικό – αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές έντονων βροχοπτώσεων στις 22-10-2016 στις Δ.Ε. Ναυπάκτου Αντιρρίου και Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».
4. Έγκριση του από 19-06-2018 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Φωτισμός Παιδικής Χαράς στην Τ.Κ. Γαλατά».
5. ΄Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον Υπάλληλο του Δήμου Πανουργιά Ηλία για τις εκτός έδρας μετακινήσεις αιρετών.
6. ΄Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους & εκπροσώπους των Τ.Κ. Παλαιοπύργου Δ.Ε. Πυλήνης & Τ.Κ. Κάτω Χώρας Δ.Ε. Αποδοτίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης