ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Εργασία Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες στις υποδομές και στα δίκτυα της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)
– – – – – – – – – – – – – –
Δ/νση : Πλατεία Ησιόδου 5,
Τ. Κ. 30300, Ναύπακτος
Τηλ. : 2634027727
F ax : 2634023987
E-mail: deyan@hol.gr

ΑΔΑ: 6ΤΟ7ΟΕΔΚ-63Ν

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ : 27/6/2018
Αρ. Πρωτ.: 1115

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την Εργασία Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες στις υποδομές και στα δίκτυα της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπακτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες στις υποδομές και στα δίκτυα της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας , συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00 € με το ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α Ναυπακτίας έτους 2018 ( ΚΑ 62-07-23).

1. Αναθέτουσα Αρχή – στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή : Δ.Ε.Υ.Α Ναυπακτίας
Οδός : Πλατεία Ησιόδου 5
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634027727
Fax: 2634023987
e-mail: deyanafpaktou@gmail.com
Κωδικός NUTS: EL 631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα Γραφεία της ΔΕΥΑΝ , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός : CPV : 50000000-5

4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας της υπηρεσίας : EL 631

5. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών

6. Παραλαβή προσφορών :
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ΔΕΥΑΝ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 , την 13η Ιουλίου 2018.
Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 11:00μ.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

8. Χρηματοδότηση :
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-07-23 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2018 (Οι υπ’ αριθμ. 422,423,424,425,426,427 /2018 αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευση πίστωσης)
9. Το κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον τύπο , στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΝ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δείτε τα τεύχη της μελέτης.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Σμπούκη Αγγελική