Απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας σχετικά με την Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ”

Α.Δ.Α. 6ΑΡΠΟΕΔΚ-ΖΙ8
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Ναυπάκτου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.).
Αριθμός Απόφασης: 80/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Για: Ακύρωση διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης».

Στη Ναύπακτο και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. σήμερα στις 27/6/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από τη με αριθμό 1118/27-06-2018 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.Σμπούκη Αγγελική – Πρόεδρος
2. Κούκουνας Αθανάσιος– Αντιπρόεδρος
3.Κοτρωνιάς Θωμάς
4.Τραχύλης Σπυρίδων
5. Δημητρόπουλος Νικόλαος
6. Χάρος Αριστομένης
7. Παπακωστόπουλος Χρήστος

Ο Γενικός Δ/ντής της επιχείρησης κατά την εισήγησή του πρότεινε την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού, με αριθ. 980/6/6/2018 και θέμα «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης», η διεξαγωγή του οποίου είχε οριστεί για την 28/06/2018, λόγω του ότι δεν συμπίπτει το ποσό του προϋπολογισμού της διακήρυξης με το αντίστοιχο αναρτηθέν στο ΚΗΜΔΗΣ με κίνδυνο ακύρωσής του από τις Ελεγκτικές Αρχές και άμεσα να επαναπροκυρηχθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το παραπάνω θέμα και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού, με αριθ. 980/6/6/2018 και θέμα «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης», η διεξαγωγή του οποίου είχε οριστεί για την 28/06/2018, λόγω του ότι δεν συμπίπτει το ποσό του προϋπολογισμού της διακήρυξης με το αντίστοιχο αναρτηθέν στο ΚΗΜΔΗΣ, με κίνδυνο ακύρωσής του από τις Ελεγκτικές Αρχές και την άμεση επαναπροκύρηξη αυτού.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 27/06/2018
Ο Υπογράφων